Témata

1.  Revision  - opakování 3.ročníku

2.  Personal Pronouns  and  Possessive Adjectives - osobní a přivlastňovací zájmena

3.  Possessive Case - přivlastňovací pád

4. Vazba There is, There are - tam je, tam jsou

5.  My house - můj dům

6.  Hobbies - koníčky, záliby

7.  I can  X  I can´t - Umím, můžu  X Neumím, nemůžuPicture

8.  Can you ? - Umíš ? Můžeš ?

9.  Sports - sporty

10. I like X I don´t like - mám rád X nemám rád

11. What do you like? - Co máš rád?

12. Do you like ...? - Máš rád ...?

13. Present Simple Tense - Přítomný čas prostý

14. Weather - počasí

15. Seasons - roční období

16. Days of the week - dny v týdnu

17. Months of the year - měsíce v roce

18. School Subjets - školní předměty

19. What´s the time ? - Kolik je hodin ?

20. Clothes - obečení

21. Jobs - profese, zaměstnání

22. Easter - Velikonoce

23. Prepositions - předložky