Countable X Uncountable nouns

Flash lesson   teorie k  vytištění     Engames  

POČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA (COUNTABLE NOUNS) OZNAČUJÍ

KONKRÉTNÍ BYTOSTI A VĚCI, KTERÉ SE DAJÍ POUŽÍT S ČÍSLOVKOU:

A BOY        

 - TWO BOYS

A CAT        

 - FIVE CATS

A ROOM     

 - TEN ROOMS

A GLASS   

 - THREE GLASSES

A TREE      

 - TWENTY TREES

ABSTRAKTNÍ POJMY NEJROZMANITĚJŠÍHO DRUHU, KTERÉ JE MOŽNÉ POČÍTAT:

A DAY

- SEVEN DAYS

A PROBLEM

- TWO PROBLEMS

A MISTAKE

- NINE MISTAKES

AN IDEA

- FOUR IDEAS

Počitatelná podstatná jména můžeme blíže určit neurčitým členem a, an a výrazy množství - one, two, ..., some, many, few, a few. Ve zvolacích větách se objevuje “What a(n) idea!”.

- There is a car in front of the school.

- I have many friends.

-  What a good idea!

- Give me some apples.

NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA (UNCOUNTABLE NOUNS) OZNAČUJÍ:

- beztvaré látky (látková podstatná jména - material nouns) - WATER, BREAD, BUTTER,

  FLOUR, SUGAR, TEA, COFFEE, WOOD, BLOOD, SNOW, AIR, IRON, ICE, ...

- abstraktní pojmy - FUN, SUCCESS, MUSIC, KNOWLEDGE, PROGRESS, EXPERIENCE,

  SAFETY, FRIENDSHIP, ...

Nepočitatelná podstatná jména se nikdy nepoužívají s neurčitým členem a zpravidla nemají množné číslo. Mohou mít přívlastky some, much, little, a little, plenty of, ... a ve zvolacích větách je před nimi “What”.

- We make butter and cheese from milk.

- I need some water to wash my hands.

- Peter likes music very much.

- What dark hair you have!

Mezi počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény je v angličtině velice snadný přechod. Některá slova jsou podle okolností a situace jednou nepočitatelná (označují-li nějakou látku) a někdy zase počitatelná (označují předmět z dané látky):

 

glass  =  sklo

Glass is brittle.

a glass  =  sklenice

There are two glasses on the table.

iron  =  železo

This wood is hard as iron.

an iron  =  žehlička

I need a new iron.

room  =  místo, prostor

This table takes up too much room.

a room  =  místnost

There are three rooms in our flat.

chocolate  =  čokoláda

I like chocolate very much.

a chocolate  =  čokoládový bonbon

There are some chocolates in that box.

Rozdíl mezi počitatelným a nepočitatelným podstatným jménem se nedá přesně vymezit. Velice často spočívá v nepatrné významové odlišnosti, roli tu hraje i subjektivní chápání uživatele a někdy i jeho libovůle. Často jde o rozdíl mezi látkou jako takovou a určením jejího odměřeného množství.

beer  =  pivo

a beer  =  jedna sklenice piva

Practising:

countable-uncountable-nounsCountable or uncountable - 10 exercises

Countable or uncountable? Food.

Countable or uncountable ?

Choose the correct option

Countable or uncountable ?

Multiple choice quiz

Countable or uncountable

Test - 10 questions

Practising with videos:

I'm making a cake!

What's in the fridge?

Is there any milk?

There aren't any eggs.

At the supermarket.

Let's have a picnic!

I'd like six eggs.