Vlastnictví

Každý z nás může něco vlastnit, zároveň má ale povinnosti vyplývající z vlastnictví.

Vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním.

Vlastník věci se musí  zdržet všeho, čím by obtěžoval jiného, zasahoval do jeho práv.

Nehmotný majetek = duševní vlastnictví (myšlenky autora)  UPV - prostuduj

př. logo firmy, scénář filmu, píseň,…

Hmotný majetek

Věci materiální povahy, hodnoty

Movitý (přemístitelný) – lze je přemísťovat, pohybovat s nimi – např. televize, auto, šperky, počítač..

Nemovitý (nepřemístitelný) – spojené pevným základem se zemí –  např. dům, zahrada, garáž…

Získání majetku:

  darování, dědictví, koupě, výhra, rozhodnutí státního orgánu

Nalezením věci vlastnictví nevzniká !

Zánik vlastnictví

  prodej, darováním, exekuce

SPOLUVLASTNICTVÍ

Vlastnictví může být individuální – vlastníkem je jeden člověk.

Nebo majetek vlastní více osob – spoluvlastnictví

podílové – jsou určeny podíly vlastníků

bezpodílové – v manželství (společné jmění)

 

Co dnešní děti vlastní ?

Jak vyhledávat v patentových databázích

Důležité odkazy:

Respektuji originál - video

OSA - Ochranný svaz autorský

CPUFilm - Česká protipirátská unie

UPV - Úřad průmyslového vlastnictví

BSA - Business Software Aliance - o ní zde

ČÚZK -  nahlížení do katastru nemovitostí