Intervaly

Intervaly - přehled k vytištění (to co máte ode mě)    PPT ke stažení zde

Intervaly - přehled + příklady ke stažení


Interval je množina reálných čísel, jejichž obrazy zobrazené na číselné ose vyplňují

 souvislou podmnožinu reálných čísel.

 
Intervaly je možné zapsat několika způsoby a poté jednoduše graficky znázornit na číselné ose.
O tom, zda krajní body intervalu ještě do intervalu patří nebo ne, rozhodují v množinovém zápise tyto symboly:
 

<   "menší než"                        >   "větší než"   

  krajní body nepatří do intervalu, symbol "prázdné kolečko" a kulatá závorka
 

<=   "menší nebo rovno"         >=  "větší nebo rovno" 

  krajní body patří do intervalu, symbol "plné kolečko" a lomená závorka

 Druhy intervalů:
a) Omezené intervaly
    - uzavřený interval
    - otevřený interval
    - polouzavřený (polootevřený) interval

Omezené intervaly se dají znázornit na číselné ose úsečkou.
 

b) Neomezené intervaly  - neomezený interval

   - oboustranně neomezený interval - všechna reálná čísla R

Neomezené intervaly se znázorňují na číselné ose polopřímkou nebo přímkou.