Archimédův zákon

28.04.2013 09:39
E- learning - zde   pokus - zde  rande s fyzikou - zde  video - zde

Na těleso ponořené do kapaliny působí svisle vzhůru vztlaková síla Fvz. Její velikost se rovná velikosti gravitační síly Fg, působící na kapalinu stejného objemu jako je objem ponořené části tělesa.

Platí:

Fvz = Vρkg      V…objem ponořené části tělesa

                        ρk … hustota kapaliny

                                    

Poznámka:  Výslednice hydrostatických tlakových sil působící na přední a zadní stěnu, stejně jako na levou a pravou stěnu, jsou rovny nule (síly mají stejnou velikost a vzájemně opačný směr)

 

Směr vztlakové síly je vždy takový, že působí proti směru gravitační síly.¨

pozn:

můžeme si představit, že velikost vztlakové síly je rovna velikosti gravitační síly působící na těleso z kapaliny o stejném objemu

otázky:

  1. Proč snadněji zvedneme kámen ve vodě?
  2. Jakým směrem působí vztlaková síla?
  3. Jaká je velikost vztlakové síly?
  4. Na čem závisí velikost vztlakové síly?
  5. Napiš vzorec pro výpočet vztlakové síly. Vysvětli jednotlivé veličiny.
  6. Do nádoby vodou vložíme balonek naplněný vodou. Načrtni vztlakovou a gravitační sílu působící na balonek.