Be supposed to

14.10.2012 21:40

SUPPOSE = předpokládat (myslet si, věřit, očekávat)

Samotné sloveso SUPPOSE je významově podobné slovesům myslet si, věřit, očekávat a často je může i nahradit:

suppose you know what you are doing.   Předpokládám, že víš co děláš.
She supposes it could be true.                  Myslí si, že by to mohla být pravda.
suppose you're right.                               Myslím (věřím), že máš pravdu.

-Is Janet coming to the party?     Přijde Janet na večírek?
-I think so. / I guess so. / I suppose so.  Myslím, že ano. Hádám, že ano. Předpokládám, že ano.

Ve vazbě BE SUPPOSED TO pracujete se slovesem TO BE, které se používá obvykle pouze v přítomnosti (am/is/are) a minulosti (was/were):
am supposed to / He is supposed to / We are supposed to / She was supposed to/ You were supposed to

Uprostřed je příčestí trpné slovesa suppose, tedy SUPPOSEDPozor! Koncovka -ed se sice nevyslovuje, ale v psané formě musí být I am supposed to, nikoli I amsuppose to.

Na konec vazby patří INFINITIV s TO - I am supposed to help him. Jsem očekávan, že jim pomohu.

Tedy, očekává se po nás, že něco uděláme, proto jsme v trpném rodě"očekáváni". Můžeme však také jednoduše jen očekávat, že se něco stane a to na základě různorodých podnětů. Zde si popíšeme ty nejdůležitější:

You are supposed to be here! 

 You are not supposed to be here!

 You are supposed to be at home studying for the test. 

am supposed to go to the meeting. 

 What am I supposed to do now? 
It's supposed to be warm and sunny tomorrow.

It was supposed to be cloudy today

The game is supposed to start at 10 o'clock.

The game was supposed to start 20 minutes ago

You are supposed to fill in the form in pencil.