Gravitační síla, hmotnost tělesa

27.10.2012 20:58

Gravitační síla a hmotnost tělesa (str. 37 – 38)   gravitační síla - test  zde,  E-learning - zde

Rande s fyzikou - díl České televize

Gravitační síla    

Je projevem existence gravitačního pole, které se nachází kolem každého tělesa. Projevuje se však jen kolem velmi hmotných těles, jako jsou hvězdy, planety nebo jejich měsíce. Působí na každé těleso bez výjimky, které se nachází v tomto gravitačním poli a proto je to nejuniverzálnější síla ve vesmíru. Má charakter pouze síly přitažlivé.

       Okolo Země je gravitační pole. Na každé tělese v gravitačním poli Země působí svisle dolů gravitační síla.

         

Velikost gravitační síly - Fg, působící na těleso, je tím větší, čím větší je hmotnost tělesa (značíme m) a  intenzita gravitačního pole g

Země nepůsobí na každé těleso stejnou gravitační silou. Na těleso s větší hmotností působí větší gravitační síla

·      

Intenzita gravitačního pole udává, jak velkou gravitační silou je v daném gravitačním poli přitahováno těleso o hmotnosti  1 kg.

Intenzitu gravitačního pole značíme symbolem g (malé gé)

Základní jednotkou intenzity gravitačního pole je newton na kilogram – značíme N/kg

 

Zapamatuj si: Intenzita gravitačního pole Země má hodnotu přibližně 10 N/kg.

Pro srovnání: Měsíc – 1,6 N/kg,, Mars – 4 N/kg, Slunce – 27 N/kg

platí:     Fg = m.g, kde    g = 10 N/kg  .....gravitační zrychlení

 

Pozn 1:
se vzdalováním tělesa od Země klesá gravitační síla, kterým Země toto těleso přitahuje
Pozn 2:
gravitační síla, která působí na tělesa na Měsíci je ve srovnání s gr. silou působící na tatáž tělesa na Zemi asi 6-krát menší
Př.

Jak velkou gravitační silou je k Zemi přitahována tabulka čokolády o hmotnosti 100g?

m = 100g = 0,1 kg

g = 10 N/kg

Fg  = ? [N]

Fg = m.g

Fg = 0,1 . 10

Fg = 1N

Tabulka čokolády o hmotnosti 100g je k Zemi přitahována silou 1 N.

Gravitační síla a hmotnost tělesa – otázky:

  1. Působí Země na všechna tělesa stejně velkou gravitační silou?
  2. Uveď těleso, na které působí Země

a)      větší silou než na tebe

b)      menší silou než na tebe

  1. Na čem závisí, jak velká gr. síla působí na těleso?
  2. Uveď matematický vztah, podle kterého vypočteme gravitační sílu působící na těleso.
  3. Jak velkou gravitační silou je k Zemi přitahován bochník chleba o hmotnosti 1kg ? (Nezapomeň na zápis, vzorec, výpočet, odpověď!!!)