Osová souměrnost - úvod

04.01.2014 14:02

E- LEARNING 

Osová souměrnost - názorně

Osová souměrnost - cvičení

 Osová souměrnost je zobrazení v rovině, které překlápí vzory přes osu. Jednoduše si jej lze představit, jako obtisk po přeložení listu papíru.
Osovou souměrností vznikne tedy obraz, který je shodný se vzorem a převrácený ve směru kolmém na osu.
Původní obrazec nazýváme VZOR, ten který vznikne zobrazením nazýváme OBRAZ, ten označujeme většinou jako vzor s čárkou.
Přímku, přes kterou se vzor překlápí nazýváme Osa souměrnosti.
 Všechny body osy souměrnosti zůstávají namístě a tedy i průsečíky vzorů s osou souměrnosti se kryjí se svými obrazy. Takové body, jejichž vzory se kryjí se svými obrazy nazýváme samodružné body