Osová souměrnost rovinných útvarů

04.01.2014 15:08

E-learning - zde

Osová souměrnost trojúhelníku s postupem - zde,

Osová souměrnost trojúhelníku názorně - zde a zde

Sestroj osově souměrný útvar - procvičení

Pracovní list ke stažení zde

Představte si malíře, který kreslí krajinu. Krajina je mu vzorem, na plátně vzniká obraz krajiny. Kaľdý den se také díváte do zrcadla. Vy sami jste vzorem, v zrcadle vzniká obraz.

Pokusme se sestrojit obraz čtyřúhelníku ABCD. K této konstrukci nám poslouľí přímka o.

  1. Sestrojíme body A, B, C, D kolmice k přímce o. Průsečíky s přímkou o označíme A0, B0, C0, D0.
  2. Na kolmicích k přímce o sestrojíme body A´, B´, C´, D´ tak, aby body A0, B0, C0, D0 byly středy úseček AA´, BB´, CC´, DD´. Kruľítkem!
  3. Propojíme body A´, B´, C´, D´. Vznikne osově souměrný obraz.

Osa o se nazývá osa souměrnosti, čtyřúhelník ABCD představuje vzor, čtyřúhelník A´B´C´D´ představuje obraz čtyřúhelníku ABCD.