Otáčivé účinky síly na těleso - PÁKA

12.12.2012 18:27
Účinek síly na těleso otáčivé kolem osy.   E - learning 1 - zde   PREZENTACE 1 - zde
                                                                        E- learning 2 - zde   PREZENTACE 2 - zde 

Páka. Rovnovážná poloha páky     zákon páky -zde - java aplet,  techmania - zde

Mnoho těles kolem nás koná otáčivý pohyb – dveře, držadlo nůžek, klička u okna, otvírák, houpačka…

Pákatyč otáčivá kolem osy – např. jednoduchá houpačka

Mohou se na houpačce houpat dvě děti s různou hmotností?

  1. Podlož pravítko tužkou a na jeho konce umísti stejné mince, tak aby pravítko bylo v rovnováze.
  1. Opakuj, ale na jeden konec dej 1 minci, na druhý 2 stejné mince. Jak je musíš umístit?

Menší síla musí působit dále od směru otáčení - tj. na houpačce musí dítě s menší hmotností sedět ve větší vzdálenosti.

Otáčivé účinky síly na těleso závisí:

1)      na velikosti síly (na hmotnosti tělesa) – F1, F2

2)      na směru síly

3)      na vzdálenosti působiště síly od osy otáčení a1, a2 = rameno síly

Základní jednotkou ramene síly je metr

Součin síly a ramene síly udává tzv. moment síly vzhledem k ose (zkráceně moment síly)

Moment síly značíme symbolem  M (velké em)

Základní jednotkou momentu síly je  newtonmetr – značíme Nm

M = F . a

 

Má-li být páka v rovnováze, musí být moment síly, otáčející páku v kladném smyslu (proti směru hodinových ručiček) – M1, roven momentu síly, otáčející páku v záporném smyslu (po směru hodinových ručiček). – M2

M1 = M2               F1 . a1 = F2 . a2

 

M1, M2 ...moment síly (součin velikosti síly a délky jejího ramene), jednotka 1 N.m

Páka je v rovnovážné poloze, jestliže se moment síly, který otáčí páku v kladném smyslu (proti směru otáčení hodinových ručiček) rovná momentu síly,který ji otáčí v záporném smyslu (po směru otáčení hodinových ručiček).

------------------------------------------------------------------------------------------

Účinek síly na těleso otáčivé kolem osy.Rovnovážná poloha páky – otázky:

1)      Uveď alespoň tři příklady těles, která konají otáčivý pohyb.

2)      Co je to páka?

3)      Na čem závisí otáčivý účinek síly na těleso?

4)      Jak vypočteme moment síly? Jaká je jeho jednotka?

5)      Kdy je páka v rovnovážné poloze? Vyjádři:

a.       Vzorcem pomocí síly a ramene

b.      Pomocí momentů sil

6)      Mohou se na houpačce vytvořené z podepřeného prkna houpat dvě děti s různou hmotností? Pokud ano, jak si musí sednout?

Páka, kladka - test