Rychlost a dráha rovnoměrného pohybu

30.09.2012 20:46

Rychlost a dráha rovnoměrného pohybu (str. 22 – 30)         E-LEARNING - zde  PREZENTACE - zde

Když mluvíme o tom, že se např. jeden automobil pohybuje rychleji než druhý, porovnáváme jejich rychlost

rychlost

  • fyzikální veličina – značka: v
  • můžeme ji porovnávat pomocí dráhy, kterou těleso urazilo za jednotku času

→ vypočteme ji tak, že dráhu s dělíme dobou pohybu t

v = s:t     

 jednotky rychlosti:

§  metr za sekundu m/s

§  kilometr za hodinu km/h – užívá se v dopravě

§  kilometr za sekundu km/s – užívá se v kosmonautice

platí: 1 m/s = 3,6 km/h

 

dráha při rovnoměrném pohybu rovnoměrně přibývá s časem, (čím déle jedeme, tím větší dráhu urazíme),

říkáme, že dráha je přímoúměrná času

např.

                  jedeme-li autem rychlostí 50 km/h, za 1 hod urazíme vzdálenost 50 km, za 2 hod 100 km, za 3 hod 150 km, …

platí: s = v.t

přímou úměrnost dráhy a času můžeme znázornit graficky:

t [h]

s [km]

0

0

1

50

2

100

3

150

                                  https://www.vyukovematerialy.cz/fyzika/7/pohyb/rychlost.htm

Rychlost a dráha rovnoměrného pohybu – otázky:

1.      Uveď značku a jednotku rychlosti.

2.      Jak vypočítáme rychlost pohybu tělesa?

3.      Jaký je vztah mezi jednotkami m/s a km/h ?

4.      Co znamená, že dráha je přímoúměrná času? Uveď příklad.

5.      Napiš vzorec pro výpočet dráhy tělesa, které se po dobu t pohybovalo rychlostí s.

6.      Motorový člun se pohybuje rychlostí 10 km/h. Dopiš do tabulky, jakou dráhu urazí za 1, 2, 3 hodiny. Načrtni graf.