Trajektorie, dráha pohybu

19.09.2012 20:26

E - learning

Jak můžeme popsat pohyb (str. 12 – 18)

Když chceme popsat pohyb, potřebujeme znát:      1.      kudy se těleso pohybovalo

                                                                   2.      jakou urazilo vzdálenost

                                                                   3.      kdy (jak rychle) procházelo jednotlivými místy své trasy → 

                                                                           rychlost (bude popsána později)

ad 1)    Čára, kterou těleso při pohybu opisuje se nazývá trajektorie.

Někdy můžeme trajektorii pozorovat – např. mlžná stopa za letícím letadlem, koleje vlaku, čára napsaná na papíře, …

Podle tvaru trajektorie rozlišujeme:          pohyb přímočarý – trajektorií je přímka

                                                                 např. automobil na přímé silnici

                                                        pohyb křivočarý – trajektorií je křivka

                                                                 např. pohyb kličkujícího zajíce

Podle toho, zda všechny body tělesa opisují nebo neopisují stejnou trajektorii, rozlišujeme:

·                                         pohyb posuvný – všechny body se pohybují po trajektoriích stejného tvaru a délky

                                          např. píst ve spalovacím motoru, vlak posunovaný po přímé koleji, bedna posouvaná po podlaze

·                                         pohyb otáčivý - všechny body se pohybují po trajektoriích tvaru kružnice s různými délkami podle vzdálenosti od                    

                                         osy otáčení        např. pohyb vrtule letadla, hodinových ručiček,…

Pozn:

Pohyby těles ve skutečnosti většinou nejsou jen přímočaré, křivočaré, otáčivé nebo posuvné, bývají složitější.

ad.2)    Délka trajektorie, kterou těleso za určitou dobu opíše, se nazývá dráha.

 Dráha - fyzikální veličina – značí se s, měří se v jednotkách délky (m, cm, km, …)

                                 např. vlak při cestě z Brna do Hustopečí urazí dráhu 30 km

-------------------------------------------------------------------------------------

Jak můžeme popsat pohyb – otázky:

1.      Co potřebujeme znát k tomu, abychom mohli popsat pohyb?

2.      Co je to trajektorie?

3.      Uveď příklad pohybujícího se tělesa a popiš jeho trajektorii. Může být viditelná?

4.      Uveď příklad přímočarého pohybu. Co je trajektorií?

5.      Uveď příklad křivočarého pohybu. Co je trajektorií?

6.      Uveď příklad posuvného pohybu. Porovnej trajektorie jednotlivých bodů tělesa.

7.      Uveď příklad otáčivého pohybu. Porovnej trajektorie jednotlivých bodů tělesa.

8.      Co je to dráha pohybu tělesa?

-------------------------------------------------------------------------------------